دسته: آسانسور
علت اصلی وجود آینه در آسانسور ها

چرا آسانسور آینه دارد؟

چرا آسانسور آینه دارد؟ مهندس واحدی  با بررسی آسانسور های موجود در  ژاپن به این سوال  جواب میدهد دراقع  علل متعددی وجود دارد ،که مهندس

ادامه مطلب »